Frezowanie i grawerowanie CNC 3D

Pro­po­nu­je­my fre­zo­wa­nie ma­te­ria­łów takich jak:

- alu­mi­nium, miedź

- MDF,

- PCV

- sklej­ka,

- drewno,

- dibond,

- inne two­rzy­wa sztucz­ne (po uzgod­nie­niu).

 

Dzięki ogrom­nej in­fra­struk­tu­rze ma­szy­no­wej( fre­za­rek, wy­ci­na­rek la­se­ro­wych, gię­ta­rek kra­wę­dzio­wych, spa­wa­rek TIG i MIG, la­se­ro­wych ) jaką nasza firma po­sia­da je­ste­śmy w stanie wy­ko­nać wiele więcej. 

 

Usługę wy­ko­nu­je­my na pod­sta­wie ry­sun­ków od­ręcz­nych jak rów­nież plików .CAD .DWG .DXF .CDR .JPG .PNG inne do usta­le­nia. Na ży­cze­nie Klien­ta je­ste­śmy w stanie wy­ko­nać po­trzeb­ne ry­sun­ki.

 

W razie po­trze­by ofe­ru­je­my własne za­ple­cze ma­te­ria­łów.